Gjeldende vilkår fra 1. desember 2023. Her kan du se tidligere vilkår (inngått før 1. desember 2023).

 

Avtalevilkår for kreditt-tjenesten Forutsigbar betaling


Del I

Avtaleforholdet

1. Denne avtalen er inngått mellom kunden og Steddi Payments AS (“Steddi”), org. nr. 925 160 776, Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. Steddis primære virksomhet er betalingsadministrasjon og tilhørende kredittjenester. Steddi er et selskap i Elmera Group ASA, org. nr 920 153 577, Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen, («Konsernet»).

2. Avtalen består av disse avtalevilkårene og ordrebekreftelse («Avtalen»). Avtalen er en kredittavtale etter finansavtaleloven § 1-7 første ledd.

3. Ved eventuell motstrid mellom avtalevilkår og ordrebekreftelsen, skal avtalevilkårene ha forrang.

4. Avtalen er en selvstendig avtale og uavhengig av kundens avtale med Strømleverandør.

Forutsetninger for bruk av Tjenesten

5. Avtalen forutsetter at kunden har en løpende spotprisbasert strømavtale med et av selskapene i Konsernet («Strømleverandør») og har gjennomfakturering av nettleie på fakturaen fra sin Strømleverandør.

6. Avtalen forutsetter at kunden er en privatkunde med et samlet årsforbruk på inntil 60.000 kWh. Kunden kan ha inntil tre strømanlegg tilknyttet Tjenesten på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

7. Avtalen forutsetter at det foreligger en godkjent kredittvurdering av kunden. Dersom avtalen inngås samtidig som det tegnes avtale med Strømleverandør, vil Steddi benytte Strømleverandørens kredittvurdering. Kunden gir Strømleverandøren fullmakt til å utlevere kredittvurderingen. Dersom avtalen inngås på et senere tidspunkt, vil Steddi bestille og benytte en oppdatert kredittvurdering. Ved avslag på avtaleinngåelse basert på vurdering av kredittverdigheten vil kunden motta varsel.

8. Dersom kunden har utestående fordringer hos sin strømleverandør på tidspunktet for avtaleinngåelse, så kan Steddi avslå eller avslutte kundeforholdet.

Tjenesten

9. Forutsigbar betaling er en betalingsadministrasjon og kredittjeneste hvor Steddi: (i) jevnlig beregner kundens forventede strømkostnader for en rullerende periode på inntil 12 måneder, (ii) fordeler kostnaden i like månedsbeløp (“Månedsbeløp”) og (iii) fakturerer kunden Månedsbeløp («Tjenesten»).

10. Kunden er kjent med at Steddi overtar Strømleverandørens fakturakrav mot kunden for strømanlegg tilknyttet Tjenesten.

11. Kundens betalingsforpliktelse for strømanlegg tilknyttet denne Avtalen skal gjøres opp ved betaling til Steddi i henhold til Avtalen.

12. Tjenesten innebærer at Steddi i perioder yter kreditt til kunden, ettersom faktura(-er) fra Strømleverandør i perioder vil overstige Månedsbeløp. Likeledes vil Kunden i perioder betale et høyere Månedsbeløp til Steddi enn faktura fra Strømleverandør for samme periode, og Kunden vil dermed kunne ha et tilgodebeløp hos Steddi. Det påløper ikke renter i forbindelse med Tjenesten, verken av kundens tilgodehavende hos Steddi eller motsatt.

13. Informasjon om Kundens innestående eller utestående beløp hos Steddi gis månedlig i faktura fra Steddi.

14. Standardisert informasjon om kredittavtalen er inntatt som vedlegg 1.

15. Ordinær kredittgrense for avtalen er kr 30 000. Steddi kan fastsette en annen kredittgrense ved avtaleinngåelse, basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne.

Jevnlig beregning av Månedsbeløp

16. Beregning og fastsettelse av Månedsbeløp gjøres på bakgrunn av følgende faktorer knyttet til kunden: stipulert strømforbruk, forventede strømpriser og nettleie for strømanlegget og eventuelle avtalte tilleggstjenester fra Strømleverandør.

17. Steddi beregner Månedsbeløpet jevnlig og kan justere Månedsbeløp ved endringer i beregningsfaktorene ovenfor, eksempelvis endret strømforbruk. Kunden plikter å opplyse Steddi om vesentlige endringer i strømforbruket.

18. Ved justering av Månedsbeløp vil kunden motta varsel før nytt Månedsbeløp benyttes.

19. Kunden har rett til å velge inntil -2- to betalingsfrie måneder per kalenderår. Ved benyttelse av betalingsfrie måneder vil Månedsbeløp justeres i tråd med punkt 16. Månedsbeløpet for de resterende månedene vil bli høyere ettersom kundens årlige totalsum da fordeles på færre måneder.

20. Kunden har rett til å få utbetalt positiv saldo inntil en -1- gang hver 12. måned på forespørsel, med mindre det foreligger ekstraordinære omstendigheter. Kunden kan likeledes tilbakebetale benyttet kreditt etter eget ønske. Slik utbetaling eller innbetaling utløser justering av fastsatt Månedsbeløp.

Pris og betalingsvilkår

21. Kunden betaler et månedlig gebyr for Tjenesten i tråd med den til enhver tid gjeldende prisliste som vil være tilgjengelig på Steddis nettside. Alle priser oppgis inkludert merverdiavgift.

22. Fakturering skjer månedlig. Dersom kunden velger en annen fakturatype enn elektronisk faktura, påløper det fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser.

23. Ved forsinket betaling fra Kunden påløper det forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven, samt purregebyr og inkasso etter gjeldende regelverk.

Kommunikasjon og samtykke

24. Kunden samtykker til at Steddi benytter elektronisk kommunikasjon med kunden. Kunden kan reservere seg mot bruk av elektronisk kommunikasjon ved å melde fra skriftlig til Steddi. Kunden vil da normalt motta informasjon per post. Elektronisk kommunikasjon mellom kunden og Steddi vil skje via for eksempel e-post, telefon eller SMS og meldinger anses å være mottatt når de er kommet frem til kunden.

25. Kunden er forpliktet til å løpende orientere Steddi ved endring av personalia og kontaktinformasjon.

26. Ved misbruk av elektronisk signatur skal kunde varsle Steddi uten ugrunnet opphold.

Behandling av personopplysninger

27. Behandling av personopplysninger skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

28. Steddi sin personvernerklæring finnes her.

29. Dersom kunden har samtykket til å motta aktuelle nyheter og tilbud, kan kunden når som helst trekke tilbake slikt samtykke via Min side på Fjordkraft.no eller ved å kontakte kundeservice på kundeservice@steddi.no. Samtykket er gyldig inntil kunden trekker det tilbake, som betyr at kunden kan få aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud tilsendt etter endt kundeforhold.

Angrerett

30. Kunden har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til Steddi før utløpet av angrefristen. Angrefristen er 14 dager. Fristen løper fra den dag Avtalen er inngått, eller fra den dag forbrukeren mottar avtalevilkår og opplysninger om angrerett dersom dette er senere enn avtaletidspunktet.

31. Dersom kunden benytter seg av angreretten utbetales kundens eventuelle tilgodebeløp eller kundens eventuelle kredittbeløp kreves inn, jf. pkt 11 ovenfor. Kunde skal tilbakebetale kredittbeløp senest innen 30 dager etter at melding om bruk av angreretten ble gitt til Steddi.

32. Ved bruk av angreretten kan Kunden benytte Angrerettskjema mottatt på e post i pdf-format ved bestilling av tjenesten, eller det kan lastes ned her.

Endringer i Avtalen

33. Steddi kan foreta endringer i Avtalen. Kunden vil bli varslet om slike endringer.

34. Ved endringer som ikke er til ugunst for kunden gjelder endringene fra det tidspunkt kunden mottar melding om endringene.

35. Ved endringer til ugunst gjelder en varslingsfrist på 2 måneder før endringene iverksettes. Dersom kunden motsetter seg endringen, må kunden melde fra til Steddi innen meddelt tidspunkt for iverksettelse av endringen. Kunden anses å ha samtykket til en foreslått endring av Avtalen ved å forholde seg passiv. Dersom kunden ikke gir varsel til Steddi anses endringen som bindende for kunden. Dersom kunden avviser endringen, har Steddi rett til å si opp avtalen i tråd med punkt 40.

36. Kunden samtykker til at Steddi kan overdra Avtalen til et annet selskap i Konsernet uten Kundens godkjenning. Ved slik overdragelse gjelder finansavtaleloven § 2-14 dersom relevant.

Varighet, oppsigelse og sperring av kredittmulighet

37. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.

38. Oppsigelse av Avtalen påvirker ikke kundens strømavtale(r) med Strømleverandør.

39. Dersom Avtalen inngås samtidig som kunden tegner strømavtale, og kunden benytter seg av angrerett for strømavtalen, bortfaller Avtalen i sin helhet.

40. Kunden kan fritt si opp Avtalen med én måneds skriftlig varsel til Steddi.

41. Steddi kan si opp avtalen med to måneders skriftlig varsel dersom det foreligger saklig grunn. Betalingsmislighold eller forventet betalingsmislighold er saklig grunn. Det samme gjelder dersom kunden ikke oppfyller vilkårene for avtaleinngåelse etter punkt 5 og 6 ovenfor eller kunden avslutter strømavtalen med Strømleverandør som er omfattet av Tjenesten.

42. Ved oppsigelse av Avtalen vil det foretas det en sluttavregning mellom Steddi og kunden. Eventuelle tilgodehavende som overstiger kr 5 utbetales til kunden, eller kunden betaler eventuelle utestående beløp til Steddi.

43. Steddi kan sperre kundens rett til å utnytte kredittmuligheten i oppsigelsesperioden dersom objektive begrunnede hensyn tilsier det. Kunden vil få skriftlig melding om slik sperring og grunnlaget for det.

Lovvalg, verneting og tvisteløsning

44. Kundeklager rettes til kundeservice, som vil behandle klager i tråd med gjeldende rutiner og regelverk.

45. Dersom saken ikke løses i minnelighet, kan kunden klage til Forbrukertilsynet.

46. Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Tvister avgjøres etter norsk rett og med Hordaland tingrett som verneting.

 

SEF-skjema (Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt)